DENISS MIRONOVS aizstāvēs promocijas darbu “Konstrukciju stāvokļa monitoringa sistēmas izstrāde konstrukcijām ekspluatācijas apstākļos” zinātnes doktora grāda iegūšanai.

2023. gada 3. novembrī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes “RTU P-06” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas 6A, 342. kab., DENISS MIRONOVS aizstāvēs promocijas darbu: (latv. val.) “Konstrukciju stāvokļa monitoringa sistēmas izstrāde konstrukcijām ekspluatācijas apstākļos”, (angl. val.) “Development of structural health monitoring system for structures in operational conditions” zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

– asoc. prof., Dr. sc. ing. Līga Gaile, Rīgas Tehniskā universitāte, promocijas padomes RTU P-06 recenzente;

– asoc. prof., Dr. sc. ing. Andrzej Katunin, Silēzijas Tehnoloģiju universitāte, Glivice, Polija;

– asoc. prof., Dr. sc. ing. Miroslaw Wesolowski, Košalinas Tehniskā universitāte, Košalin, Polija.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties interneta vietnēs RTU Zinātnes resursi Promocijas darbi: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/doctoral_thesis/, Latvijas Nacionālajā Digitālajā bibliotēkā, e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).