Par RTU jauno rektoru kļūst Tālis Juhna

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Satversmes sapulce, aizklāti balsojot, ar ievērojamu balsu pārsvaru par jauno rektoru ievēlēja RTU zinātņu prorektoru akadēmiķi Tāli Juhnu, kurš saņēma 137 no 190 derīgajām Satversmes sapulces dalībnieku balsīm. Jaunievēlētais rektors darbu sāks marta beigās, par precīzu datumu vienojoties ar RTU padomi.

«Liels paldies Satversmes sapulcei, kas man ir uzticējusies un nobalsojusi par iesāktā darba turpinājumu – par spēcīgu RTU un par mūsu valsts nākotni, kas nav iedomājama bez RTU, jo mēs palīdzam veidot Latvijas tautsaimniecību un attīstīt zinātnē balstītu ekonomiku. RTU studiju procesam ir jākļūst personalizētākam, studentus vairāk iesaistot pētniecībā, inovāciju radīšanā un inženierdizainā, tā veicinot nepieciešamo nākotnes prasmju apguvi. Kā zinātnes universitātei RTU uzdevums ir radīt zināšanas un nodrošināt to pārtapšanu par globāla mēroga tehnoloģijām, veidojot universitāti par dinamisku, atvērtu un iekļaujošu zināšanu centru ne tikai Latvijā un Baltijā, bet Ziemeļvalstu reģionā,» saka T. Juhna.

Par zinātņu prorektoru T. Juhna RTU ir strādājis 12 gadus, pilnveidojot zinātnes pārvaldības sistēmu un izstrādājot stratēģiju RTU zinātnes un inovācijas sistēmas izveidei. Viņš ir izveidojis dažādus atbalsta mehānismus zinātnieku un studentu inovāciju spēju veicināšanai un jaunu tehnoloģiju attīstībai, piemēram, RTU Zinātnes un inovāciju centru, kura mērķis ir veicināt RTU zinātnisko darbību un akadēmiskā personāla un studējošo iesaisti inovāciju radīšanā un zināšanu pārnesē, kā arī attīstīt sadarbību ar industriju un zinātniskajām institūcijām.

Paralēli administratīvajam darbam T. Juhna aktīvi darbojas zinātnē – vadot un kā zinātnieks piedaloties vietējos un starptautiski finansētajos zinātnes projektos. Pēdējie nozīmīgākie – kopā ar sadarbības partneriem izstrādāti risinājumi Covid-19 monitorēšanai vidē – notekūdeņos, kā arī septiņi prototipi, kas uzlabo pakalpojumu noturību un kvalitāti veselības aprūpes zonās Covid-19 un citu infekcijas slimību laikā. Savukārt studiju jomā T. Juhna ir izveidojis jaunu starptautisko bakalaura studiju programmu «Biotehnoloģija un bioinženierija», un pēc T. Juhnas iniciatīvas RTU ir izveidoti un ieviesti jauni studentu mācību veidi, piemēram, uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības iniciatīva «Industriālais doktors», kuras mērķis – attīstīt pētniecības un uzņēmējdarbības ciešāku sadarbību.

RTU rektoru atbilstoši universitātes Satversmei ievēlē Satversmes sapulce, kuru veido 200 RTU saimes ievēlēti darbinieki un studenti. T. Juhnu un J. Grēviņu kā rektora amata pretendentus RTU padome izvēlējās no deviņiem kandidātiem, kuri bija pieteikušies RTU rektora amata konkursam. Konkursu izsludināja pagājušā gada rudenī, un pretendentu atlasē piedalījās personāla atlases kompānija «Eiro Personāls» un RTU padomes izveidotā Nominācijas komisija. Abi kandidāti mēneša garumā savas RTU attīstības vīzijas debatēs prezentēja RTU saimei.

RTU padome jaunajam rektoram ir izvirzījusi vairākus uzdevumus – RTU ir jāiekļūst starptautisko reitingu 500 spēcīgāko universitāšu saimē, RTU nepieciešams turpināt attīstīt augstās tehnoloģijas un inovācijas, kā arī RTU ir jāpiesaista finansējums no zinātniskās darbības un sadarbības ar industriju.

EDUARDS SKUĶIS aizstāvēs promocijas darbu “Vibrācijas korelācijas tehnika cilindrisko konstrukciju nestspējas novērtēšanā”

Rīgas Tehniskās universitāte precizē oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 13.decembra, laidiena Nr. 241, OP 2022/241.PM1, publicēto paziņojumu, pārceļot Eduarda Skuķa promocijas darba aizstāvēšanas datumu no 2023.gada 20.janvāra uz 17. martu plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomē “RTU P-06” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas 6A 342. kab.

EDUARDS SKUĶIS aizstāvēs promocijas darbu: “Vibrācijas korelācijas tehnika cilindrisko konstrukciju nestspējas novērtēšanā”, (angl.val.) “Vibration Correlation Technique for Cylindrical Structural Safety Assessment”, zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

– prof., Dr.sc.ing. Dmitrijs Serdjuks, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;

– prof., Ph.D. Haim Abramovich, Technion-Izraēlas tehnoloģiju institūts, Izraēla;

– prof., Ph.D. Chiara Bisagni, Delftas tehnoloģiju universitāte, Nīderlande.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties interneta vietnēs RTU Zinātnes resursi Promocijas darbi: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/doctoral_thesis/, Valsts Nacionālajā Digitālajā bibliotēkā, e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).