Būvniecības inženierzinātņu fakultātes zinātnieki iepazīstina ar starptautiski nozīmīgiem pētījumiem

Lai veicinātu komunikāciju un sadarbību pētnieku starpā un motivētu viņus publicēties starptautiskos zinātniskos žurnālos ar augstu ietekmes faktoru, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) rīko Zinātnes brokastis un publikāciju konkursu.

Zinātnes brokastis notiek trīs līdz četras reizes gadā. Šā gada pirmajās BIF Zinātnes brokastīs 10. martā ar prezentācijām uzstājās zinātnieki, iepazīstinot ar pieciem pētījumiem, kuri pieteikti BIF publikāciju konkursā.

Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras asociētā profesore Kristīna Kokina un Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras pētniece Iveta Pugajeva iepazīstināja ar publikāciju «Consumption trends of pharmaceuticals and psychoactive drugs in Latvia determined by the analysis of wastewater», bet Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks Sandis Dejus – ar publikāciju «Detection of SARS-CoV-2 RNA in wastewater and importance of population size assessment in smaller cities: An exploratory case study from two municipalities in Latvia». Abas publikācijas parāda notekūdeņu monitoringa izmantošanas plašās iespējas gan Covid pandēmijas apkarošanā, gan dažādu ar sabiedrības veselību un paradumiem saistītu jautājumu risināšanā. Abi pētījumi ir starpdisciplināri un tie ir tapuši, RTU zinātniekiem cieši sadarbojoties gan ar Latvijas zinātnisko institūtu zinātniekiem, gan industriju.

Savukārt Ceļu un tiltu katedras zinātnieki savās publikācijās pievērsušies inovatīviem ceļu būvniecības materiāliem. Ceļu un tiltu katedras vadošais pētnieks Viktors Haritonovs Zinātnes brokastīs dalījās ar pieredzi, gatavojot publikāciju «Rheological and Chemical Evaluation of Aging in 100% Reclaimed Asphalt Mixtures Containing Rejuvenators», bet zinātniskais asistents Artūrs Riekstiņš – publikāciju «Economic and Environmental Analysis of Crumb Rubber Modified Asphalt».

Tikmēr 3D betona drukāšanas zinātniskā laboratorijas vadošā pētnieka Māra Šinkas un BIF tenūrprofesores Diānas Bajāres publikācija «Combined in situ and in silico Validation of a Material Model for Hempcrete», kas tapusi sadarbībā ar Latvijas universitātes kolēģiem, veltīta inovatīva celtniecības materiāla – kaņepju betona – veiktspējas novērtēšanai un validācijai.

BIF Zinātnes brokastīs pētnieki ne vien iepazīstina ar saviem pētījumiem, bet dalās arī pieredzē, sagatavojot publikācijas, sadarbojoties ar citu jomu zinātniekiem utt. Notiek arī diskusijas ar interesentiem.

BIF Zinātnes brokastis un publikāciju konkurss tiek organizēts pēc BIF prodekāna zinātnes jomā Sandra Ručevska iniciatīvas un BIF Fakultates zinātnes komisijas atbalsta.

Publikāciju konkurss šogad tika organizēts otro reizi ar mērķi mudināt BIF zinātniekus veidot kvalitatīvas publikācijas un publicēties nozares vadošajos žurnālos. Konkursā var piedalīties zinātnieki, kuri iepriekšējā gadā publicējuši rakstu Q1 žurnālā, kas ir arī nozares vadošo 10 žurnālu rangā (SCImago Journal Rank). Konkurss tiek izsludināts gada sākumā. BIF zinātnes komisija izvērtē pieteiktās publikācijas un lemj par 3000 eiro lielu naudas balvu piešķiršanu trīs labāko publikāciju autoriem.

Šogad konkursā tika pieteiktas piecas publikācijas. Izvērtējot tās, Fakultātes zinātnes komisija lēma trešās vietas naudas balvu sadalīt starp trim publikācijām, piešķirot katras publikācijas autoriem 1000 eiro.

Par RTU jauno rektoru kļūst Tālis Juhna

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Satversmes sapulce, aizklāti balsojot, ar ievērojamu balsu pārsvaru par jauno rektoru ievēlēja RTU zinātņu prorektoru akadēmiķi Tāli Juhnu, kurš saņēma 137 no 190 derīgajām Satversmes sapulces dalībnieku balsīm. Jaunievēlētais rektors darbu sāks marta beigās, par precīzu datumu vienojoties ar RTU padomi.

«Liels paldies Satversmes sapulcei, kas man ir uzticējusies un nobalsojusi par iesāktā darba turpinājumu – par spēcīgu RTU un par mūsu valsts nākotni, kas nav iedomājama bez RTU, jo mēs palīdzam veidot Latvijas tautsaimniecību un attīstīt zinātnē balstītu ekonomiku. RTU studiju procesam ir jākļūst personalizētākam, studentus vairāk iesaistot pētniecībā, inovāciju radīšanā un inženierdizainā, tā veicinot nepieciešamo nākotnes prasmju apguvi. Kā zinātnes universitātei RTU uzdevums ir radīt zināšanas un nodrošināt to pārtapšanu par globāla mēroga tehnoloģijām, veidojot universitāti par dinamisku, atvērtu un iekļaujošu zināšanu centru ne tikai Latvijā un Baltijā, bet Ziemeļvalstu reģionā,» saka T. Juhna.

Par zinātņu prorektoru T. Juhna RTU ir strādājis 12 gadus, pilnveidojot zinātnes pārvaldības sistēmu un izstrādājot stratēģiju RTU zinātnes un inovācijas sistēmas izveidei. Viņš ir izveidojis dažādus atbalsta mehānismus zinātnieku un studentu inovāciju spēju veicināšanai un jaunu tehnoloģiju attīstībai, piemēram, RTU Zinātnes un inovāciju centru, kura mērķis ir veicināt RTU zinātnisko darbību un akadēmiskā personāla un studējošo iesaisti inovāciju radīšanā un zināšanu pārnesē, kā arī attīstīt sadarbību ar industriju un zinātniskajām institūcijām.

Paralēli administratīvajam darbam T. Juhna aktīvi darbojas zinātnē – vadot un kā zinātnieks piedaloties vietējos un starptautiski finansētajos zinātnes projektos. Pēdējie nozīmīgākie – kopā ar sadarbības partneriem izstrādāti risinājumi Covid-19 monitorēšanai vidē – notekūdeņos, kā arī septiņi prototipi, kas uzlabo pakalpojumu noturību un kvalitāti veselības aprūpes zonās Covid-19 un citu infekcijas slimību laikā. Savukārt studiju jomā T. Juhna ir izveidojis jaunu starptautisko bakalaura studiju programmu «Biotehnoloģija un bioinženierija», un pēc T. Juhnas iniciatīvas RTU ir izveidoti un ieviesti jauni studentu mācību veidi, piemēram, uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības iniciatīva «Industriālais doktors», kuras mērķis – attīstīt pētniecības un uzņēmējdarbības ciešāku sadarbību.

RTU rektoru atbilstoši universitātes Satversmei ievēlē Satversmes sapulce, kuru veido 200 RTU saimes ievēlēti darbinieki un studenti. T. Juhnu un J. Grēviņu kā rektora amata pretendentus RTU padome izvēlējās no deviņiem kandidātiem, kuri bija pieteikušies RTU rektora amata konkursam. Konkursu izsludināja pagājušā gada rudenī, un pretendentu atlasē piedalījās personāla atlases kompānija «Eiro Personāls» un RTU padomes izveidotā Nominācijas komisija. Abi kandidāti mēneša garumā savas RTU attīstības vīzijas debatēs prezentēja RTU saimei.

RTU padome jaunajam rektoram ir izvirzījusi vairākus uzdevumus – RTU ir jāiekļūst starptautisko reitingu 500 spēcīgāko universitāšu saimē, RTU nepieciešams turpināt attīstīt augstās tehnoloģijas un inovācijas, kā arī RTU ir jāpiesaista finansējums no zinātniskās darbības un sadarbības ar industriju.

EDUARDS SKUĶIS aizstāvēs promocijas darbu “Vibrācijas korelācijas tehnika cilindrisko konstrukciju nestspējas novērtēšanā”

Rīgas Tehniskās universitāte precizē oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 13.decembra, laidiena Nr. 241, OP 2022/241.PM1, publicēto paziņojumu, pārceļot Eduarda Skuķa promocijas darba aizstāvēšanas datumu no 2023.gada 20.janvāra uz 17. martu plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomē “RTU P-06” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas 6A 342. kab.

EDUARDS SKUĶIS aizstāvēs promocijas darbu: “Vibrācijas korelācijas tehnika cilindrisko konstrukciju nestspējas novērtēšanā”, (angl.val.) “Vibration Correlation Technique for Cylindrical Structural Safety Assessment”, zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

– prof., Dr.sc.ing. Dmitrijs Serdjuks, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;

– prof., Ph.D. Haim Abramovich, Technion-Izraēlas tehnoloģiju institūts, Izraēla;

– prof., Ph.D. Chiara Bisagni, Delftas tehnoloģiju universitāte, Nīderlande.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties interneta vietnēs RTU Zinātnes resursi Promocijas darbi: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/doctoral_thesis/, Valsts Nacionālajā Digitālajā bibliotēkā, e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

RTU Arhitektūras fakultātes un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes darbinieki iztaujā abus rektora amata kandidātus

Piektdien, 27. janvārī, notika trešās RTU rektora amata kandidātu debates. Debatēs klātienē piedalījās vairāk nekā 40 Arhitektūras fakultātes un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes darbinieki, bet pasākumu tiešsaistē vēroja 103 skatītāji.

Debašu laikā rektora amata kandidāti izklāstīja savu redzējumu un atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Jautājumus ikviens varēja uzdot klātienē vai iesūtīt e-pastā un tērzētavā menti.com.

Diskusiju cikls sākās ar jautājumu: «Vai kandidātiem ir izstrādāta stratēģija ārvalstu vieslektoru piesaistei?».

Pēc T. Juhnas domām ārvalstu mācībspēku piesaiste iet kopsolī ar RTU personāla politikas pilnveidi. Lai piesaistītu ārvalstu mācībspēkus, ir nepieciešams komunicēt šādu iespēju, ir vajadzīgs skaidrs process un atbilstoša apmaksas sistēma. Savukārt J. Grēviņš uzskata, ka ir nepieciešama vide un finansiālais atbalsts. Pēc RBS direktora domām ārvalstu mācībspēki uz RTU brauktu strādāt tikai par lielu algu, tāpēc klātesošie tikai aicināti uzturēt kontaktus ar ārzemēs esošajiem latviešiem, jo tos aicināt atpakaļ uz Latviju kā mācībspēkus būs lētāk.

Klātesošos interesēja abu kandidātu viedoklis par nepieciešamību regulāri strādāt ar skolām un skolēniem katrā RTU specialitātē. T. Juhna atzīmēja RTU jau paveikto šajā jomā, tostarp zinātniski pētnieciskos darbus, RTU Inženierzinātņu vidusskolu, norādot, ka noteikti nepieciešams darbu ar skolām stiprināt, lai popularizētu inženierzinātnes. Pavasarī plānots atklāt RTU veidoto zinātkāres centru «Futurimo Rīga». Tas būs labs atbalsts šādām aktivitātēm. Turklāt tieši sadarbībai ar skolām ir jāstiprina RTU reģionālie studiju un zinātnes centri. Kā piemēru T. Juhna minēja Cēsis. J. Grēviņš akcentēja, ka skolās ir ieviesta programma «Skola 2030», un mūs kā universitāti interesē augstākā līmeņa priekšmeti vidusskolās. ASV un Lielbritānijā augstākā līmeņa priekšmetus skolām uztur augstskolas. RTU DITF jau strādā pie Harvarda Universitātes, Oksfordas un Kembridžas Universitāšu materiālu sagatavošanas skolām. Šādas sadarbības mērķis ir kontrolēt gan mācību procesu, gan eksāmenu norisi, jo tas ir būtiski universitātei, lai uzņemtu studentus.

Diskusijā izskanēja arī jautājums par dārgajām telpu uzturēšanas izmaksām Ķīpsalā un iespējamiem risinājumiem šajā jomā. T. Juhna uzsvēra nepieciešamību optimizēt telpu izmantošanu un ieviest energoefektivitātes risinājumus. Savukārt J. Grēviņš aicināja visus vairāk uzturēties Ķīpsalā, solot siltuma izmaksas centralizēt.

Taujāti par būtiskākajām problēmām administrācijas darbā, kas būtu jārisina, T. Juhna norādīja, ka svarīgi ir samazināt administratīvo slogu, kas šobrīd gulstas uz fakultātēm, lai zinātnieki un mācībspēki varētu efektīvāk darīt savu darbu. Otrs risināmais jautājums ir izmaksu samazināšana un servisa uzlabošana. Savukārt J. Grēviņš norādīja, ka mainoties pārvaldības modelim, visi uzstādījumi no padomes un stratēģijas realizācija ir jākaskadē dekāniem, prodekāniem un institūtu direktoriem. Katram šajā ķēdē būs jādara savi darbi ar noteiktiem atbildības līmeņiem. Otra prioritāte būtu birokrātijas samazināšana finansējuma piesaistes jomā universitātē.

Diskusijas dalībnieki interesējās, kādos pētniecības projektos abi rektora amata pretendenti ir iesaistīti un kādi ir viņu pienākumi šajos projektos, un saņēma detalizētas atbildes.

T. Juhna stāstīja par «Apvārsnis 2020» projektu «ITS-THIN» programmā «FET Open», kur viņa vadībā starpdisciplināra un starptautiska komanda izstrādā inovāciju – membrānas tipa jaunu ūdens attīrīšanas iekārtu. Kopā ar ķīmiķiem ir izstrādāta jauna fotokatalītiskas oksidācijas metode, kas ir iekļauta attīrīšanas iekārtā. Ļoti plāns optiskais vads tiek pārklāts ar katalizatoru (titāna dioksīdu), kas ultravioletā starojuma ietekmē rada aktīvos radikāļus, kuri noārda bioloģisko slāni. Rezultātā taps unikāls produkts, ko varēs izmantot ūdens attīrīšanai dažādos veidos un mērogos.

Savukārt J. Grēviņš izklāstīja savu lomu uzņēmumu LMT un «MikroTik» izveidotā projekta «Genomu datu tīkls» realizācijā. Viņš skaidroja, ka vadības sistēmas ir joma, kas integrē lielas sistēmas – cilvēkus, iekārtas un mašīnas, lai atvieglotu mūsu ikdienu. J. Grēviņa zinātniskais pienesums šajā projektā ir tehnisko, ekonomisko un juridisko protokolu veidošana organizāciju savstarpējas sadarbības nodrošināšanai, lai informācija nokļūtu RTU datu centros un to varētu izmantot dažādās organizācijas, tostarp arī projektā iesaistītā Rīgas Stradiņa universitāte. Robežas šajā jomā ir ļoti mainīgas, un tieši jautājumi par maksu ir J. Grēviņa zinātniskās darbības fokusā jau ļoti sen.

Izklāstot savas domas par veicamajiem uzlabojumiem datu apstrādes un pārvaldības jomā, lai atvieglotu RTU kolēģu darbu, T. Juhna aicināja ieviest vienotu sistēmu, panākot mazāku cilvēku iesaisti. Arī J. Grēviņš uzsvēra, ka vajadzētu centralizēt, integrēt un standartizēt sistēmas, kā arī koplietot universitāšu infrastruktūru valsts mērogā.

Diskusijā tika skarts arī jautājums par gaidāmo augstākās izglītības modeļa maiņu un studiju kvalitāti, kas varētu kristies, ja Izglītības un zinātnes ministrijas mērķis būs nodrošināt absolventu skaita atbilstību finansētajām budžeta vietām. T. Juhna uzsvēra, ka kvalitātes nodrošināšanai nepieciešams izmantot vairākus instrumentus, starp tiem, piemēram, uzņemšanas prasību paaugstināšanu. Noteikti ir jādomā par kvalitātes jautājumiem, mācībspēku zināšanu n prasmju pilnveidi un citiem jautājumiem. Savukārt J. Grēviņš darīs visu, lai rūpētos par studentu nodrošināšanu ar papildus materiāliem un nodarbībām, kā arī veicinās servisus ārpus pedagoga darba, piemēram, psihologa pakalpojumus. Viņaprāt, studentu skaita izlīdzināšanas risku ir jāuzņemas augstākajai administrācijai un dekāniem.

Nepilna laika un neklātienes apmācības attīstībai tika solīti dažādi risinājumi. T. Juhna ieteica vairāk domāt par mūžizglītību un veidot skaidru sistēmu, lai cilvēki no industrijas varētu pēc nepieciešamības pilnveidot savas profesionālas kompetences. Piemēram, RTU nodrošina iespēju apgūt dažādus priekšmetus un, saliekot apgūto kopā, var iegūt diplomu. To visu var darīt, izmantojot mūsdienīgus dažāda veida tehniskos risinājumus un arī klātienes darbu. J. Grēviņš atzīmēja, ka mūsu kā klātienes universitātes uzdevums ne vairs tik daudz saistīts ar zināšanu nodošanu studentiem, bet gan ar mācīšanās procesa un domu apmaiņas veicināšanu, studentu motivēšanu un ieinteresēšanu mācīties. Līdz ar to RTU uzdevums ir no visas pasaules lokalizēt studiju kursus un bāzes materiālus angļu valodā, lai studenti varētu efektīvi mācīties mājās, un mēs klātienē vai reālā laikā attālināti nodrošinātu mijiedarbību starp mācībspēku un studentu un veidotu motivāciju pirms tikšanās ar profesoru 4 līdz 5 stundas mācīties patstāvīgi.

Runājot par mācībspēku atalgojuma paaugstināšanu, kā pirmos veicamos darbus T. Juhna minēja atalgojuma politikas pārskatīšanu un atalgojuma būtisku paaugstināšanu tiem mācībspēkiem, kuri aktīvi iesaistās studiju procesā, piebilstot, ka viens no būtiskiem nosacījumiem ir terminētu līgumu aizvietošana ar ilgtermiņa līgumiem. Svarīgi ir veidot drošības sajūtu un pastāvīgumu darba attiecībās. Lai arī RTU piešķirtais budžets nav būtiski pieaudzis, tomēr T. Juhna redz iespēju papildus izmantot struktūrfondus un jaunos finansēšanas mehānismus, kas var palīdzēt palielināt RTU akadēmiskā personāla atalgojumu. J. Grēviņš uzskata, ka pašlaik sistēma ir sadrumstalota. Pirmais darbs ir sakārtot finanšu sistēmu un panākt, lai cilvēkam būtu viens līgums par konkrētu summu. Pēc tam katedras vadītājs vai dekāns vienotos par to, kas par šo summu ir darāms, un fiksētu to amata aprakstā. Mērķis ir konsolidēt finansējumu no dažādiem avotiem un risku par ienākumiem pārcelt no zinātnieka vai pedagoga uz administrācijas pleciem.

Abu rektora amata kandidātu ieceres attiecībā uz prorektoru atbildības jomām, kopš pirmajām debatēm ir palikušas nemainīgas, tomēr šoreiz jau nedaudz detalizētāk iezīmējās visu prorektoru veicamie darbi. T. Juhna savā komandā redz studiju, zinātņu, inovāciju un attīstības prorektorus, kuri darbosies ciešā sadarbībā ar administratīvo direktoru un finanšu direktoru. Viņa mērķis ir nākotnē vairāk piesaistīt RTU papildus līdzekļus no industrijas un projektiem. J. Grēviņa komandā varētu darboties akadēmiskais, zinātņu un valorizācijas, starptautisko ārējo sakaru un komunikācijas,  un finanšu prorektori. Finanšu prorektora esamību ir plānots saskaņot ar padomi, bet starptautisko ārējo sakaru un komunikācijas prorektors veidos komandu, kas nodrošinās ienākumus RTU.

Analizējot Latvijas Zinātnes padomes (LZP) projektu pieteikumu veiksmes faktoru un tam izmantoto resursu lietderību, T. Juhna norādīja, ka jāaudzē atbalsta mehānisms projektu sagatavošanā, ne tikai LZP, bet visiem zinātniskajiem projektiem. Otra viņa iecere ir veidot atbalsta komandu zinātniekiem projektu sagatavošanā. Projektu «grantu ofisa» galvenais uzdevums būtu identificēt, kurās jomās mūsu zinātniekiem ir lielākas iespējas projektus iegūt. T. Juhna uzsvēra, ka LZP un citu projektu veiksme lielā mērā ir ārējais faktors. J. Grēviņš neredz iespēju politiski palielināt LZP grantu skaitu un piedāvā projektus «pārpakot» nacionālā mērogā un konkurēt ar tiem Briseles līmeņa zinātnisko vai politisko projektu jomā. Politiskie projekti ir ar milzīgu naudas apjomu un tā joma, kur J. Grēviņš redz RTU potenciālu.

Debašu nobeigumā abi kandidāti izklāstīja savu redzējumu, kā motivēt RTU saimi dzīvot taupīgāk un zaļāk.

Nākamās abu rektora amata kandidātu debates ar fakultāšu darbiniekiem notiks trešdien, 1. februārī, plkst. 14.00. Šajās debatēs klātienē ir aicināti piedalīties visi Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra kolēģi. Piektdien, 3. februārī, plkst. 15.00 uz tikšanos ar rektora amata pretendentiem gaidīti būs Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes darbinieki. Debates attālināti varēs vērot arī tiešsaistē ORTUS.

Noslēguma debates norisināsies 20. februārī plkst. 16.00 RTU auditoriju centrā «Domus Auditorialis».

RTU Satversmes sapulces sēde un rektora vēlēšanas plānotas 22. februārī plkst. 14.30 RTU auditoriju centrā «Domus Auditorialis».

Atgādināsim, ka RTU ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža zinātņu universitāte, vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. Universitātes deviņās fakultātēs iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

RTU padomes redzējumā universitātei jaunā rektora vadībā:

  • atbilstoši LR valdības vīzijai ir jāiekļūst pasaules reitingu «QS Top 500»,
  • kā tehnoloģiju universitātei ir nepieciešams turpināt attīstīt augstās tehnoloģijas un inovācijas,
  • nākotnē ir jāpiesaista universitātei finansējumu no zinātniskās darbības un sadarbības ar industriju,
  • ir nepieciešamas uz attīstību un izaugsmi vērstas pārmaiņas.

BIF Ziemassvētku sveiciens

RTU industriālais doktorants attīsta jaunu materiālu ēku siltināšanai no būvniecības atkritumiem

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes industriālais doktorants Pauls Ārgalis attīsta inovatīvu būvmateriālu no koksnes ražošanas atkritumiem, ko varētu izmantot ēku siltināšanā. Ierosme pētījumam nāk no SIA «Cewood», Baltijā vienīgā fibrolīta jeb koka ēveļskaidu plātņu ražotāja. 

«Kokskaidu plāksnes ir dabiskas izcelsmes, videi un cilvēka veselībai draudzīgs materiāls. Domājot, kā to ražošanu padarīt vēl ilgtspējīgāku, meklējām iespējas savu ražošanas atkritumu, otršķirīgu vai no objektiem jau demontētu plātņu utilizācijai, iestrādājot tās citā materiālā,» stāsta SIA «Cewood» valdes loceklis Ingars Ūdris. Uzņēmums strauji attīstās – kopš dibināšanas 2015. gadā tas kļuvis ne vien par vienu no lielākajiem darba devējiem Alūksnes novadā, bet arī Baltijā vienīgo fibrolīta plātņu ražotāju. Šobrīd tiek būvēta jauna rūpnīca, lai nodrošinātu ražošanas kapacitātes paaugstināšanu, un, turpinot izaugsmi, ir būtiski attīstīt arī bezatlikumu ražošanu.

«Atkritumiem, kas rodas fibrolīta plākšņu ražošanā, ir pievienotā vērtība, jo to sastāvā ir koksnes gabaliņi un cements. Tos pārstrādājot, mēs izgatavojam inovatīvu saistvielu.  Sajaucot saistvielu ar koksnes ēveļskaidām, mēs iegūstam materiālu ar siltumizolācijas īpašībām starpsienu pildīšanai,» skaidro industriālais doktorants P. Ārgalis. Viņš norāda, ka materiālam ir laba siltumvadītspēja, turklāt tas ir videi daudz draudzīgāks par ēku siltināšanā aktīvi izmantoto putupolistirolu. Cementa otrreizēja izmantošana samazina būvniecības atkritumu daudzumu un nozares negatīvo ietekmi uz vidi.

Lai validētu tehnoloģiju un pārbaudītu jauno materiālu reālos apstākļos, šovasar uzbūvēta un siltināta dārza mājiņa. Tā aprīkota ar sensoriem, kas mēra temperatūru, relatīvo mitrumu un siltuma plūsmu. Dati ļauj pētniekiem reāllaikā sekot līdzi materiāla īpašībām un uzvedībai, ja nepieciešams, koriģējot tā sastāvu vai iestrādes metodi. P. Ārgalis laboratorijas apstākļos turpina materiāla pētīšanu un attīstīšanu, analizē tā siltuma plūsmu, siltumvadības koeficientu, blīvumu, spiedes un arī lieces stiprību. Šie rādītāji ir būtiski, lai nākotnē pamatotu materiāla lietošanu industrijā.

«Sadarbība ar SIA «Cewood» ir jau otrais industriālā doktoranta projekts RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūtā. Mēs esam ļoti gandarīti par produktīvu sadarbību starp industriju un universitāti, risinot nozarei aktuālas problēmas,» pauž ir RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Māris Šinka.

P. Ārgalis ir ceturtais industriālais doktorants RTU. Industriālo doktorantu programma ir RTU izveidota zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības iniciatīva, kas sekmē inovāciju radīšanu Latvijas ekonomikai. Attīstot ciešāku sadarbību, pētniecībā iesaistās industrijas pārstāvji, bet doktoranti izstrādā promocijas darbus uzņēmumu inovāciju vajadzībām.

Roboti, droni, virtuālā realitāte un liesmojoši eksperimenti gaidīs apmeklētājus RTU Zinātnieku naktī Ķīpsalā

Pēc divu gadu pārtraukuma, kad pandēmijas dēļ bija ierobežota pulcēšanās, piektdien, 30. septembrī, plkst. 18.00–22.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti un zinātnieki atvērs laboratoriju durvis RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā un gaidīs Zinātnieku nakts apmeklētājus, lai parādītu un pastāstītu, kādus pētījumus veic inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju pētnieki. 

Laikā, kad sekojam līdzi savam enerģijas patēriņam, RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē būs iespējams piedalīties energoefektivitātes mācību stundā un uzzināt, kā ikdienā varam ietaupīt elektroenerģiju. Piemēram, varēs apgūt elektroenerģijas patēriņa mērītāja lietošanu, lai noskaidrotu dažādu elektroiekārtu jaudu un iemācītos vienkārši aprēķināt to enerģijas patēriņu. Būs arī iespēja uzzināt, kā enerģiju iegūst no saules un vēja un paviesoties uz fakultātes mājas jumta, kur izvietoti saules paneļi un vēja turbīna. Ekskursijas – plkst. 19.00 un 20.00.

Varēs iepazīties arī ar tehnoloģijām – sensoriem, droniem, Pepper robotiem, ko izmanto viedo pilsētu vadībā, kā arī atraktīvā veidā nostiprināt zināšanas par elektrotehnikas pamatlikumiem, bet «Latvenergo» radošajā laboratorijā salodēt sev mazu LED lukturīti.

Savukārt apmeklētāju radošās idejas gaidīs zinātnieki, kuri ikdienā strādā ar liela kustību diapazona robotizēto simulatoru jeb lielo robotu, kuram Zinātnieku naktī tiks izsludināts vārda došanas konkurss. Labāko robota vārdu autori saņems balvas, taču visi apmeklētāji varēs vērot robotu darbībā, izmantojot arī virtuālās realitātes brilles, un iepazīties gan ar robota vadības algoritmu tehnoloģijām, gan uzzināt, ko šādi lieli roboti spēj paveikt un kur tos izmanto gan zinātnē, gan rūpniecībā.

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē notiks virtuālās realitātes demonstrējumi, kas balstīti uz zinātnieku uzmērītiem datiem, izmantojot lidmašīnas, dronus un lāzerskenerus, kā arī būs iespēja virtuāli ceļot pa RTU studentu pilsētiņu, neatstājot fakultātes telpas.

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē apmeklētājus sagaidīs dūmojošas kolbas, gaismu emitējoši organiskie savienojumi, lāzeri un eksperimenti, kuros māksla savienosies ar elektroķīmiju, bet pagalmā ik stundu tiks demonstrēti liesmojoši eksplozīvi eksperimenti.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Zinātnieku nakts apmeklētāji uzzinās, kas ir skaņa un kā tā rodas, kā arī iepazīsies ar optiskajām šķiedrām un sensoriem un uzzinās, kā optiskās tehnoloģijas lieto datu pārraidē.

Savukārt RTU Zinātnes un inovāciju centrā apmeklētāji uzzinās, kas ir prototipēšana un kāpēc tā nepieciešama zinātnieku darbā, kā arī ikvienam būs iespēja iepazīties ar 3D printeriem, lāzergriezēju un citām tehnoloģijām, kuras zinātnieki un studenti izmanto prototipu veidošanā.

RTU Zinātnieku nakts programma.

RTU 3D betona drukāšanas laboratorijas aprīkojumu papildina SIA «Reaktīvs» dāvinājums

Baltijā vienīgajā 3D betona drukāšanas zinātniskajā laboratorijā zinātnieku un studentu darbam pieejama jauna iekārta – javas maisītājs/pumpis «M-Tec Duo Mix», ko izmanto betona sagatavošanai un padošanai printēšanai. Iekārtu laboratorija saņēmusi dāvinājumā no profesionālās celtniecības tehnikas tirdzniecības, nomas un servisa uzņēmuma «Reaktīvs».

Laboratorijas vadītājs, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Māris Šinka ir pateicīgs par uzņēmuma dāvinājumu – aprīkojuma pilnveide paver arvien plašākas iespējas studentu apmācībā un pētniecībā. Īpaši viņš novērtē to, ka tagad universitātē ir pieejama iekārta, ko aktīvi izmanto arī 3D betona drukāšanas nozares profesionāļi. Tā ir dāvana arī visai Būvniecības inženierzinātņu fakultātei, kas teju kā tikusi pie modernām studiju un pētniecības telpām. 1. septembrī svinīgi tika atklāta atjaunotā fakultātes ēka.

«SIA «Reaktīvs» virsmēŗkis ir sekot līdzi jaunākajām tendencēm celtniecības nozares iekārtu un aprīkojuma attīstībā un veicināt pēc iespējas efektīvāku darbaspēka izmantošanu celtniecības objektos. Tieši tāpēc – lai sekmētu šā brīža modernāko un aktuālāko virzienu attīstību Latvijā, esam priecīgi atbalstīt un sadarboties ar RTU 3D betona drukāšanas zinātnisko laboratoriju!» pauž uzņēmuma izpilddirektors Gundars Zariņš. Uzņēmums Latvijā un Baltijā darbojas jau vairāk nekā desmit gadus.

3D betona drukāšanas zinātnisko laboratoriju RTU izveidoja 2021. gadā partnerībā ar lielāko sauso un lietošanai gatavo būvmaisījumu ražotāju Baltijas reģionā SIA «Sakret», liekot pamatus novatorisku tehnoloģiju izmantošanai būvniecībā Baltijā. Laboratorija nodrošinās zināšanas un infrastruktūru studentiem, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un dažādām ar būvniecību saistītām industrijām.

Dāvinājums RTU 3D betona drukāšanas zinātniskajai laboratorijai no SIA Reaktīvs

Atklājot atjaunoto Būvniecības inženierzinātņu fakultāti, RTU uzlabo studiju un pētniecības kvalitāti

Līdz ar atjaunotās Būvniecības inženierzinātņu fakultātes ēkas atklāšanu, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) noslēdz būtisku posmu Ķīpsalas studentu pilsētiņas infrastruktūras attīstīšanā, nodrošinot modernu, energoefektīvu un labi aprīkotu studiju vidi visiem RTU studentiem.

No šī akadēmiskā gada visas inženierzinātņu fakultātes atrodas jaunbūvētās vai atjaunotās ēkās Ķīpsalas studentu pilsētiņās, turklāt tās savstarpēji savienotas, sekmējot starpdisciplinaritāti un inovācijas, kas iespējamas sadarbojoties dažādu jomu pētniekiem un studentiem.

«Varam optimāli izmantot profesoru un mācībspēku resursus, attīstīt pētniecību un sadarbību. Studentiem šeit ir izveidota īpaši attīstoša vide, lai RTU kļūtu ne vien par vadošo inženierzinātņu centru Baltijā, bet ļoti spēcīgu pētniecības centru visā Ziemeļeiropā,» atklājot atjaunotās Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) ēku, uzsvēra RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

Viņš pauda, ka BIF personālam šī ir īpaša diena, jo viņi atgriežas savā ēkā, kas kļuvusi daudz modernāka un skaistāka.

Gandarījumu pauda arī BIF dekāns Mārtiņš Vilnītis: «Mums ir ēka, vieta, kur attīstīties un attīstīt trīs būtiskākās vietas – nodrošināt izcilu studiju procesu, sagatavojot studentus būvniecības industrijai, veikt zinātnisko pētniecību, kam mums tagad ir pietiekami plašas telpas, un sadarboties ar industriju. Man ir patiess prieks, ka šodien klātesošs ir Valsts prezidents Egils Levits, jo tas apliecina, ka valsts domā par būvniecību un inženieriem, ko RTU sagatavo, jo inženieri ir nepieciešams valsts ilgtspējīgai un stabilai attīstībai.»

Savukārt Valsts prezidents, uzrunājot RTU saimi, uzsvēra, ka bez zinātnes Latvijas attīstība nav iespējama. Viņš pateicās gan RTU pētniekiem par tiekšanos uz izcilību un kvalitatīvo darbu dabaszinātņu un tehnoloģiju nozarē, gan mācībspēkiem un administratīvajam personālam, izglītojot studentus – nākamos zinātniekus un speciālistus.

Vizītes laikā Ķīpsalas studentu pilsētiņā E. Levits apmeklēja vairākas laboratorijas, iestādīja koku un tikās ar RTU vadību, zinātniekiem un studentiem. Pārrunājot ar RTU pārstāvjiem aktuālos universitātes un augstākās izglītības sektora jautājumus, viņš novērtēja RTU vadības tālredzīgo skatījumu noteikt tādus prioritāros pētījumu virzienus kā zaļās inovācijas un enerģētika, kas šobrīd ir ne tikai pētnieciskās intereses, bet visas valsts nacionālās drošības jautājums.

RTU saimi un industrijas pārstāvjus BIF ēkas atklāšanas pasākumā uzrunāja arī Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis un Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšteins.

BIF ēkas atjaunošana ir daļa no RTU teritoriālā kompleksa otrās kārtas, kurā līdz šim jau atjaunota ēka Ķīpsalas ielā 6B, ļaujot uz mūsdienīgām telpām pārcelties Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei, uzbūvēta jauna ēka Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātei, kas iepriekš mita pielāgotās telpās ārpus Ķīpsalas, un auditoriju centrs. Turpinot attīstību, vēl plānota Baltijas Biomateriālu ekselences centra būvniecība.

RTU teritoriālā kompleksa otrās kārta tiek īstenota, piesaistot ERAF un Eiropas Padomes Attīstības bankas finansējumu.

«Mēs esam ļoti lepni, ka bijām daļa no šī projekta, lai modernizētu RTU studentu pilsētiņu un uzlabotu Latvijas augstskolu izglītības kvalitāti,» pauž Eiropas Padomes Attīstības bankas vadītājs Karlo Monticelli. «Ieguldījums izglītībā, lai sasniegtu labākus rezultātus, ir viena no mūsu galvenajā prioritātēm, un mēs cenšamies īstenot šo svarīgo misiju visās mūsu 42 dalībvalstīs.»

Atjaunotajā BIF ēkā izveidotas modernas studiju un pētniecības telpas, kur topošajiem būvniecības, ģeodēzijas un kartogrāfijas, transportbūvju, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju profesionāļiem būs iespēja gūt darba tirgū pieprasītas zināšanas un prasmes, bet zinātniekiem – turpināt attīstīt inovatīvas būvniecības un ceļu būves tehnoloģijas un materiālus, rast risinājumus siltumapgādes, ēku energoefektivitātes un ūdens nozares problēmām, kas kļūst arvien aktuālākās kā vietējā, tā globālā mērogā, izvērst digitālo tehnoloģiju izmantošanu dažādos ar būvniecību un ģeomātiku saistītos procesos utt.

BIF ēka ir arī RTU rektorāta mājvieta. Tajā atradīsies arī Zinātnes un inovāciju centrs, kas nodrošina atbalstu studentiem, zinātniekiem un uzņēmumiem inovāciju un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanā.

BIF ēku pārbūvēja SIA «Merks». Projekts īstenots, piesaistot ERAF un Eiropas Padomes Attīstības bankas finansējumu: «Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai» (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/002), «Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās» (Nr. 1.1.1.4/17/I/004), «Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā» (Nr. 4.2.1.2/19/I/020).

RTU rektora uzruna darbiniekiem, jauno studiju gadu sākot

2. septembrī plkst. 10.15 RTU auditoriju mājas «Domus Auditorialis» zālē notiks RTU rektora akadēmiķa Leonīda Ribicka tikšanās ar RTU darbiniekiem, lai kopīgi atskatītos uz pagājušajā gadā paveikto un iezīmētu jaunajā studiju gadā sasniedzamos mērķus.

Pasākuma laikā RTU darbinieki, kuri ir godprātīgi strādājuši un snieguši nozīmīgu ieguldījumu RTU attīstībā, saņems Sudraba apbalvojuma zīmes, kas radītas par godu RTU dzimšanas dienai un simbolizē izaugsmi, attīstību un jaunradi.

Rektora uzrunu interesenti varēs vērot arī tiešraidē ORTUSā.

Pirms rektora uzrunas plkst. 10.00 uz sēdi pulcēsies RTU Satversmes sapulces sēde.