Izmaiņas atsevišķu kursu apguves gala termiņos un studiju rezultātu vērtēšanā

Valstī ieviestā ārkārtas situācija un valdības noteiktie ierobežojumi Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai ieviesuši izmaiņas arī RTU studiju procesā. Lai veiksmīgāk pielāgotos esošajai situācijai, RTU ir noteikusi vairākas izmaiņas.

Apzinoties, ka ne visos studiju kursos to satura specifikas dēļ ir iespējams pilnībā pabeigt kursa apguvi striktu ierobežojumu laikā attālinātā mācību režīmā līdz šī semestra beigām, t.i. 2021. gada 31. janvārim, atsevišķu kursu apguves gala termiņš tiks pagarināts un kursus varēs turpināt apgūt paralēli pavasara semestrī plānotajām nodarbībām.

Savukārt kursos, kuru apguve ir noritējusi sekmīgi un nav nepārvaramu šķēršļu to pabeigšanai, eksāmenu kārtošana un gala termiņi tiek saglabāti, kā ierasts, nemainot semestra beigu termiņu un nākamā semestra sākuma laiku.

Tātad vairumu kursu pabeigsim, kā plānots, bet īpašā režīmā pabeidzamos studiju kursus katrā fakultātē vai reģionālajā studiju un zinātnes centrā noteiks ar dekāna vai centra direktora rīkojumu. Ja studiju kursa īstenošanu ārkārtējās situācijas seku iespaidā nav iespējams pabeigt līdz 2020./2021. studiju gada rudens semestra beigām, mācībspēkiem par to jāinformē fakultātes dekāns vai reģionālā centra direktors. Ar dekāna vai direktora rīkojumu šo kursu apguves gala termiņš tiek pārcelts. Kursi, kas iekļauti šajā rīkojumā un kuru apguve turpinās pavasara semestrī, netiks ņemti vērā valsts budžeta stipendijas un budžeta vietu rotācijas konkursos! Mācībspēkam studējošie par pārbaudījumu norisi un visām izmaiņām studiju un eksāmenu grafikā ir jāinformē e-studiju vidē.

Atgādinām, ka jau kopš 2019./2020. gada pavasara semestra vairs netiek veikts striktais dalījums – 16 nedēļas nodarbības un 4 nedēļas sesija. Lai plānojumu padarītu elastīgāku, visas 20 semestra nedēļas var notikt gan studiju nodarbības, gan pārbaudījumi, tostarp, eksāmeni. Līdz ar to, jēdzieni ‘eksāmenu sesija’ un ‘sesijas pagarinājums’ vairākos RTU nolikumos ir mainīti, lai atbilstu jaunajai situācijai. Tomēr būtība vairumā gadījumu saglabāta tāda pati:

  • starppārbaudījumu kārtošana un studiju projektu aizstāvēšana notiek mācībspēka noteiktajos termiņos semestra 20 nedēļu ietvaros;
  • eksāmenus jāorganizē studiju kursa apgūšanas noslēgumā līdz semestra beigām, proti, 31. janvārim, saskaņā ar eksāmenu grafiku;
  • mācībspēka pienākums ir nodrošināt vienu papildu eksāmenu semestra laikā un, ja tas ir nepieciešams, otra papildu eksāmena pieņemšanu semestra pagarinājumā (5 darba dienas pēc semestra beigām, t.i. līdz 5. februārim). Par šiem atkārtotajiem eksāmeniem nav jāmaksā, ja tie ir šajā rudens semestrī pirmo reizi apgūti kursi. Tātad studentam bez maksas iespējams eksāmenu kārtot 3 reizes. Izņēmums ir gadījums, ja eksāmenā saņemts vērtējums 1 (ļoti, ļoti vāji) – tad to atļauts atkārtoti kārtot tikai par RTU Senāta noteikto maksu;
  • prakses atskaišu aizstāvēšana notiek četru nedēļu laikā pēc prakses beigu datuma. Konkrētu laiku nosaka prakses vadītājs;
  • ja studiju kursa apguve noslēdzas ar ieskaiti, tad vērtēšana jāveic līdz semestra beigām, gala vērtējumu nosakot tikai no semestra laikā starppārbaudījumos iegūtajiem vērtējumiem;
  • akadēmiskā parāda kopējo apjomu studējošajiem nosaka 2021. gada 8. februārī. Šajā apjomā netiek iekļauti kursi, kam ar dekāna vai centra direktora rīkojumu ir pārcelts apguves beigu termiņš.

Lai atvieglotu saspringto situāciju, pieņemt lēmums nepiemērot četrkāršu maksu par akadēmisko parādu kārtošanu pēc semestra 14. nedēļas.

Izmaiņas, kas ieviestas, lai atvieglotu gala atzīmju izlikšanu studiju kursos un samazinātu nepieciešamību fiziski atrasties RTU, ir tiesības mācībspēkam nenodot lietvedībā vērtējumu lapas papīra formā, ja vērtējumi būs elektroniski reģistrēti RTU elektroniskajā datu bāzē «Studiju vadības sistēma».

Iepazīties ar pilniem studiju prorektora rīkojumiem:

RTU 158. dzimšanas dienā sumina izcilākos zinātniekus un mācībspēkus

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), svinot 158. dzimšanas dienu, tradicionāli godināja izcilākos zinātniekus par ieguldījumu zinātnē un tehnoloģiju un produktu komercializāciju, kā arī apbalvoja gada labākos mācībspēkus un sumināja Gada absolventu. 

Apskatīt fotogaleriju

Gada balvas zinātniekiem tika pasniegtas RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdē. Tās piešķir, izvērtējot vairāku kritēriju kopumu – starptautiskas zinātniskās publikācijas, organizatorisko darbu pētniecībā, RTU piesaistītā finansējuma apjomu, pretendenta vadībā izstrādāto un aizstāvēto promocijas darbu kvalitāti un iegūtos patentus un licences.

Vērtējot pēc šiem kritērijiem, balvu «RTU Gada zinātnieks 2020» saņēma Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) dekāns akadēmiķis Māris Turks. Balvu «RTU Gada Jaunā zinātniece 2020» ieguva MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniece Līga Stīpniece, savukārt balvu «RTU Gada jaunais zinātnieks 2020» – Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks – Ģirts Būmanis.

Jau ceturto gadu RTU sumina arī zinātniekus, kuri veiksmīgi sadarbojas ar industriju un savus radītos produktus ir spējuši komercializēt jeb valorizēt. Žūrija vērtēja pretendentu ieguldījumu jaunu tehnoloģiju attīstībā un to popularizēšanā, kā arī sadarbību ar industriju. Šogad Gada balvu valorizācijā saņēma BIF Transportbūvju institūta vadošais pētnieks Viktors Haritonovs.

Gada balva valorizācijā tika pasniegta arī studentam, un to saņēma Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) Telekomunikāciju institūta pētnieks Jānis Braunfelds. Viņš ir viens no pirmajiem RTU doktorantiem, kurš projektā «Industriālais doktors» ar SIA «Latvijas Mobilais telefons» («LMT») finansiālu atbalstu izstrādā inovācijas, ko «LMT» nākotnē izmantos savā darbā.

Savukārt Senāta svinīgajā sēdē par godu RTU jubilejai tradicionāli sveica labākos mācībspēkus, pasniedzot «Akadēmiskās izcilības gada balvu 2020». To saņēma RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore Dagnija Blumberga. Savukārt «Gada jaunā mācībspēka goda nosaukumu 2020» saņēma ETF Radioelektronikas institūta vadošā pētniece Anna Litviņenko.

Par atbalstu inženierzinātņu studijām tituls «RTU Goda absolvents» tika piešķirts «LMT» prezidentam un valdes priekšsēdētājam Jurim Bindem. Viņa vadītais uzņēmums ilgus gadus ir atbalstījis RTU studijas un zinātni, un, pateicoties J. Bindes atsaucībai, RTU ar «LMT» finansiālo atbalstu īsteno Latvijā vēl nebijušu projektu «Industriālais doktors», kura laikā gan jau minētais studentu valorizācijas balvas saņēmējs J. Braunfelds, gan RTU doktorants Rūdolfs Rumba izstrādā inovatīvus risinājumus «LMT».

Senātā tika sveikti arī vairāki RTU mācībspēki par jauno zinātnieku sagatavošanu, tāpat tika godināti Inženierzinātņu vidusskolas skolotāji, vairāki RTU darbinieki saņēma Goda diplomus, savukārt RTU dienesta viesnīcu vadītājiem tika teikts paldies par uzcītīgo un atbidlīgo darbu Covid-19 laikā.

RTU ir pirmā Latvijas teritorijā izveidotā augstskola, kas dibināta 1862. gada 14. oktobrī. Rīgā augstskola bija nepieciešama, jo 19. gadsimta vidū Baltijas saimnieciskā attīstība bija sasniegusi tādu līmeni, ka bez vietējiem tehniskajiem speciālistiem tās attīstība draudēja palēnināties vai pat vispār apstāties. Rīgas Politehnikumu (tagadējo RTU) dibināja, paraugu gūstot no attīstītākajām Rietumeiropas valstīm, kur jau bija trīspakāpju tehniskās izglītības sistēma. Līdz ar Politehnikuma izveidi Rīgā sākās strauja inženiertehnisko zinātņu attīstība.

Mūsdienās RTU ir starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU deviņās fakultātēs iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU nodrošina augstas kvalitātes izglītību, izcilu pētniecību un valorizāciju jeb inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, zinātnes sasniegumus iedzīvinot praksē.

RTU šogad svinēs savu 158. jubileju

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vēstures diena, kurai šogad dots nosaukums «Laikmets un personība», norisināsies piektdien, 9. oktobrī, plkst. 9.30 RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra (IVPC) ekspozīcijas zālē, Kronvalda bulvārī 1. Vēstures diena tradicionāli notiek pirms RTU dzimšanas dienas, kas gaidāma 14. oktobrī. RTU šogad svinēs savu 158. jubileju.

Vēstures dienu ievadīs RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture», kurā ar priekšlasījumiem uzstāsies RTU, Latvijas Universitātes, Valsts valodas centra, Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas un citu organizāciju pārstāvji. Zinātniskās sekcijas programmā ir referāti par dažiem aktuāliem akadēmiskās dzīves aspektiem un privātdocenta statusu 20. gadsimta pirmajā pusē, kā arī par vairāku bijušo Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta (RPI) docētāju un absolventu dzīvesgājumu Latvijā un ārpus tās. Konferencē piedalīsies arī zinātnisko rakstu varoņi – RPI absolvents (1972), inženieris un sportists Mārtiņš Stabiņš un RPI absolvents (1968), vieglatlētikas statistiķis Andris Staģis.

Zinātniskās sekcijas noslēgumā paredzēts arī atceres mirklis, kurā tiks pieminēts akadēmiķis Jānis Stradiņš – izcila personība, daudzu Latvijas un ārzemju profesionālo organizāciju Goda biedrs, RTU Goda biedrs un zinātniskā žurnāla «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» bijušais redkolēģijas loceklis, kurš mūžībā aizgāja pagājušajā gadā. Tiks pieminēts viņa nozīmīgais devums zinātnē, Latvijas zinātņu vēsturē un sabiedrībā. RTU IVPC komanda izveidojusi arī ekspresizstādi par J. Stradiņu un viņa sadarbību ar RTU un tās Vēstures muzeju.

Pasākuma noslēgumā tiks atvērts RTU IVPC sagatavotais ceturtais zinātniskais žurnāls «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» (2020/4).

Studentu biznesa iespēju festivālā «ICEBREAKERS’20» RTU iepazīstinās ar studentu inovācijām

9. oktobrī virtuālā formā notiks studentu un jauno profesionāļu biznesa iespēju festivāls «Icebreakers’20», ko rīko Latvijas Universitātes (LU) Biznesa inkubators sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabriku. Festivālā RTU iepazīstinās ar studentu inovācijām un piedāvās vairākas interesantas aktivitātes. 

Festiāls ir pulcēšanās vieta studentiem un jaunajiem profesionāļiem, kur no zinātniekiem un uzņēmējiem uzzināt jaunāko par inovatīvām biznesa iespējām un iegūt aktuālo informāciju par dažādām nozarēm. Šogad «Icebreakers’20» notiks tiešsaistē, tā virstēma būs «Jaunā realitāte», akcentējot mainīgo un neprognozējamo vidi, kurā iespējas var atrast ikviens.

Festivālā īpaši studentiem, jaunajiem profesionāļiem un pētniekiem sagatavotas praktiskās nodarbības, būs diskusijas, virtuālā izstāžu zona un daudz kas cits. Tēmu fokusā – jaunu iespēju rašanās krīzes apstākļos, attālinātā dzīve, medicīna, pārtika, kosmoss, IT u.c.

RTU stendā festivāla virtuālajā izstāžu zonā būs iespējams uzzināt par RTU Dizaina fabriku – inovāciju un uzņēmējdarbības platformu ar vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijas valstīs, augsti kvalificētu ekspertu komandu un zinātnisko atbalstu uzņēmējiem, vadītājiem un studentiem, lai radītu inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus un inženiertehniskus risinājumus. Turpat būs iespējams iegūt vērtīgu informāciju par vērienīgās programmas «Inovāciju granti studentiem» aktivitātēm – pirmsinskubatoru «ideaLAB», inovāciju platformu «Demola Latvia», «Produktu attīstības projektu», kurā studentu komandas, sistematizējot un padziļinot zināšanas jaunu produktu izstrādāšanā, tehnoloģiju pārnesē un komercializācijā, rada prototipus, RTU un LU kopīgi izveidoto «Universitāšu inkubatoru», kā arī «Creative Tuesdays» – platformu radošuma prasmju attīstīšanai, izmantojot praktisku darbošanos grupās, diskusijas un ideju ģenerēšanu. Stendā būs iespēja gan uzzināt vairāk par pašām programmām un to piedāvājumu studentiem uzņēmējspēju un radošuma attīstībai, gan iedvesmoties, uzklausot pieredzes stāstus un iepazīstoties ar citu studentu paveikto.

Paralēli tam «ideaLAB» koordinatori vadīs prakstisko darbnīcu par biznesa ideju validēšanu un ekspermintēšanu, bet RTU Dizaina fabrikas «EIT Food Hub Latvia» organizēs diskusiju paneli par pārtikas nākotni, kurā piedalīsies zinātnieki un nozares uzņēmēji.

Festivālā pieredzē dalīsies un studentus iedvesmos arī RTU zinātnieki, piemēram, zinātņu prorektors Tālis Juhna un HPC centra jeb Zinātniskā skaitļošanas centra vadītājs Lauris Cikovskis.

Šogad festivālā piedalīsies Latvijas spēcīgākās augstskolas – LU, RTU, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Ventspils augstskola, Latvijas Jūras akadēmija, Banku augstskola, Latvijas Kultūras akadēmija, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Biznesa augstskola Turība.

LU aicina studentu komandas līdz 4. oktobrim pieteikties dalībai grantu konkursā, lai iegūtu finansējumu biznesa ideju attīstībai. Jāņem gan vērā, ka piesakoties konkursam, interesenti kļūs par LU Studentu Biznesa inkubatora dalībniekiem. LU Studentu Biznesa inkubators uzņem komandas, kur vismaz 50% no komandas ir LU studenti, darbinieki, pētnieki vai pēdējo divu gadu absolventi. Papildu informācija un pieteikšanās.

Arī lielākās Lietuvas universitātes – Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Viļņas Universitāte un Vītauta Dižā Universitāte – atbalsta festivāla norisi un iesaistās tā satura veidošanā. «Icebreakers’20» atbalsta arī «Microsoft Latvia», «Accenture», «Bite Latvija», Eiropas Komisija. Dalība festivālā ir bez maksas. Papildu informācija un reģistrācija.

RTU pārceļ studiju semestru termiņus

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ar rektora rīkojumu ir pārcēlusi pavasara semestra beigu termiņu līdz 14. augustam, savukārt jaunais studiju gads sāksies 14. septembrī. Šāds lēmums pieņemts, lai studentiem dotu iespēju kvalitatīvi izpildīt visus studiju uzdevumus un laboratorijas darbus, kas aizkavējušies, jo valstī Covid-19 saslimšanas dēļ ir noteikta ārkārtējā situācija.  

Studiju semestra termiņa pārcelšana gan nenozīmē, ka visiem RTU studentiem obligāti būs jāmācās līdz 14. augustam. RTU studiju programmas ir dažādas — daļu no tām varēs pabeigt agrāk, iespējams, pat jūnijā, savukārt citās, īpaši inženierzinātņu programmās, ir nepieciešams pildīt laboratorijas darbus, kurus atšķirībā no lekcijām nevar veikt attālināti.

RTU diploms apliecina, ka universitāte sagatavo augstas raudzes inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju speciālistus, tāpēc arī ārkārtējos apstākļos RTU studiju process ir jāveic pilnā apjomā un studentiem ir jāapgūst praktiskās iemaņas darbā ar speciālām iekārtām, lai viņus pilnvērtīgi sagatavotu darba tirgum.

Lai to paveiktu, ir atcelts noteiktais eksāmenu sesijas periods, kas bija paredzēts no 25. maija līdz 21. jūnijam, un RTU deviņās fakultātēs tiks elastīgi plānoti nodarbību un eksāmenu laiki, lai studenti pēc iespējas ātrāk varētu pabeigt semestri.

Patlaban noteiktie semestru termiņi gan varētu vēl mainīties, ja valstī mainīsies ārkārtējās situācijas termiņi un nosacījumi.

Atceltas visas studiju nodarbības

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), sākot no piektdienas, 13. marta, līdz 14. aprīlim atceļ visas studiju nodarbības. Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu «Covid-19» vīrusa izplatību.

RTU šobrīd izvērtē iespēju daļu studiju procesa nodrošināt attālināti, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus.

Lūgums visiem regulāri sekot līdzi informācijai un turpmākiem norādījumiem šeit, ORTUSā, RTU mājaslapā un oficiālajos sociālo tīklu profilos.

RTU Dienesta viesnīcu departaments informē, ka uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta arī studentu izvietošana dienesta viesnīcās, vai pārkārtošanās no vienas dienesta viesnīcas uz citu.

RTU zinātnieki izstrādā progresīvu tehnoloģiju kompozītmateriālu ražošanai

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki izstrādā progresīvu tehnoloģiju, lai būvniecībā un infrastruktūrā, aeronautikā, automobiļu un kuģu būvē izmantoto kompozītmateriālu ražošanu padarītu par 30% efektīvāku un lētāku.

Viens no pasaulē izplatītākajiem un straujāk augošajiem kompozītmateriālu ražošanas procesiem ir pultrūzija – virzot caur sakarsētu veidni, stiklšķiedras izejmateriāli tiek impregnēti ar termoreaktīviem sveķiem. Latvijā lielākoties tiek izmantoti sveķi uz epoksīda, poliestera un vinilestera bāzes. Pultrūzijas procesā tiek ražoti dažādi stieņi, leņķu un dubult-T profili, kā arī liekta profila izstrādājumi (ar nemainīgu šķērsgriezumu), piemēram, vēja turbīnu rotora spārni. Ir arī iespējams izgatavot augstas kvalitātes pultrūdētos profilus ar aizsargpārklājumiem, kuri ir viegli un ilgmūžīgi, kuriem piemīt izcilas mehāniskās un ķīmiskās īpašības, izturība agresīvas vides apstākļos, piemēram, izturība pret uguni vai koroziju. Tas ir svarīgi dažādās materiālu  lietošanas jomās, piemēram, stiegroto betonu, kurā metāla armatūras vietā izmanto no kompozītmateriāliem ražotus stieņus un režģus, kas nerūsē, intensīvi lieto ostu būvniecībā.

Tradicionālais pultrūzijas process, kur veidņu sildīšanai izmantoti elektriskie sildķermeņi, ir pazīstams jau kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kad tas tika patentēts. RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta pētnieki profesora Jevgenija Barkanova vadībā sadarbībā ar SIA «Juvitek» vērienīgā zinātniskā projektā plāno būtiski paaugstināt šī procesa efektivitāti, izmantojot jaunus sildīšanas avotus, samazinot ražošanas soļu skaitu un ieviešot pultrūdētu profilu kvalitātes kontroles monitoringu reāllaikā.

Līdz šim izmantotajiem elektriskajiem sildītājiem ir raksturīgi lieli siltuma zudumi, tāpēc zinātnieki piedāvā tos aizvietot ar augstas frekvences siltuma avotiem, proti, mikroviļņiem. Tas ļautu paaugstināt energoefektivitāti par 30%.

Savukārt, optimizējot un automatizējot pultrūzijas procesu, profilu izmaksas varētu samazināt līdz pat 35%, lēš zinātnieki. Viņi izstrādā inovatīvu in-line pultrūzijas procesu, kurā vairāki ražošanas soļi, piemēram, profilu formēšana, polimerizācija, virsmas sagatavošana un pārklājuma uznešana, tiks apvienoti vienā. Šī jaunā ideja ievērojami palielinās ražošanas ātrumu, vienlaikus samazinot procesā iesaistīto darbinieku skaitu, min RTU Materiālu un konstrukciju institūta pētnieks Pāvels Akišins. Progresīvā tehnoloģija būs arī videi un cilvēkam draudzīgāka, samazinot gaistošo organisko vielu savienojumu un smalko daļiņu emisiju, kas rodas profilu ražošanas un pārklājuma uzklāšanas laikā.

Zinātniskā projekta laikā plānots arī attīstīt kombinētu in-line ultraskaņas un optiskas mērīšanas iekārtas prototipu pultrūdēto profilu kvalitātes kontrolei tiešsaistē. Iekārta nepieciešama, lai pārliecinātos, ka gatavajos materiālos nerodas plaisas, poras un sveķi ir pilnībā polimerizējušies.

Zinātniskais projekts radīs jaunas zināšanas Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai, tā rezultāti un izgudrojumi būs noderīgi vietējiem un starptautiskajiem termoreaktīvu un termoplastisku kompozītmateriālu un konstrukciju ražotājiem jaunu augstas pievienotās vērtības produktu izveidei. Šie produkti arvien veicinās vieglo kompozītmateriālu izmantošanu dažādās jomās, piemēram, aeronautikā, automobiļu un kuģu būvē, būvniecībā un infrastruktūrā.

Projekts «Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana» (proj. Nr.1.1.1.1/18/A/053) tiek īstenots ar ERAF finansiālu atbalstu programmā «Praktiskas ievirzes pētījumi». Projektu noslēgsies 2022. gadā.

Studiju forums «Digitalizācija studiju procesā»

Kā studiju vide izskatīsies pēc pieciem gadiem? Vai un kā digitalizācija var uzlabot studiju procesu? Kāpēc būtu lietderīgi pārvarēt bailes un aizspriedumus no jaunajām iespējām un tās apgūt un izmantot? Par šiem un citiem jautājumiem RTU Studiju departaments un Studentu parlaments aicina mācībspēkus un studējošos diskutēt 5. martā, kad RTU Zinātniskajā bibliotēkā no plkst. 11.00 – 15.00 norisināsies forums «Digitalizācija studiju procesā».

Jau šobrīd ir pieejami dažādi digitāli rīki, ko mācībspēki un studējošie var izmantot studiju procesā, padarot to interaktīvāku un efektīvāku. Forumā varēs iepazīties ar dažiem no tiem. Par savu pieredzi digitālo rīku izmantošanā studiju procesā stāstīs IEVF Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras lektors Leonards Budņiks. Viņš nebaidās eksperimentēt, un viņa azartiskā pieeja studiju procesa dažādošanai ir attaisnojusies. 2018. gadā L. Budņiks saņēma «Gada jaunā mācībspēka goda nosaukumu», un arī studenti vairākkārt viņu ir atzinuši par vienu no labākajiem mācībspēkiem, piešķirot Studentu parlamenta Gada balvu.

Lai iedvesmotu un iedrošinātu studiju procesā izmantot mūsdienīgas metodes un rīkus, tiks demonstrēti RTU mācībspēku veidoti studiju kursi ORTUS e-studiju vidē, kurus pozitīvi novērtējuši studenti un arī paši autori atzīst, ka tie uzlabo studiju rezultātus un atvieglo viņu darbu. Foruma praktiskajā daļā arī tie, kuri ar digitālo pasauli ir uz «jūs», varēs izmēģināt dažādus digitālos rīkus un pārliecināties, ka to izmantošana nav ne sarežģīta, ne laikietilpīga.

Foruma programma:

10.30 Reģistrācija un interaktīvā aktivitāte

11.00 Atklāšana

11. 20 Interaktīvās aktivitātes apkopojums

11.25 Studentu apkopojums par šī brīža situāciju ORTUS E-studiju vidē

11.55 ORTUS E-studiju vides labie piemēri

12.25 Kāpēc izmantot digitālos rīkus studiju procesā?

13.00 Kafijas pauze

13.30-15.00 Praktiskais uzdevums

Par dalību konferencē dalībnieki saņems sertifikātu par profesionālo pilnveidi piecu akadēmisko stundu apjomā.

Pieteikšanās forumam

RTU Karjeras dienā varēs satikt darba devējus un iedvesmoties karjeras izaugsmei

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras dienā, kas norisināsies 6. martā starptautiskajā izstāžu hallē Ķīpsalā un pulcēs 130 uzņēmumu pārstāvjus no 40 dažādām nozarēm, aicināti piedalīties visu Latvijas augstskolu studenti, bet jo īpaši RTU studējošie, lai gūtu ieskatu situācijā darba tirgū, klātienē tiktos ar darba devējiem, dibinātu karjeras attīstībai vērtīgus kontaktus, kā arī piedalītos izglītojošos pasākumos – diskusijā, iedvesmojošā seminārā un īsās intervijās noskaidrotu savas iespējas saņemt jau pavisam konkrētu darba piedāvājumu.

RTU Karjeras dienā, kas ir Latvijā lielākais jauniešu profesionālās orientācijas pasākums, šogad piedalīsies gan Latvijas, gan četri ārvalstu uzņēmumi, un uz to tiek aicināti gan Latvijas, gan ārvalstu studenti.

Karjeras dienas izstāde – tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem izstāžu hallē notiks no plkst. 10.00 līdz 16.00, dalība tajā ir bez maksas.

Lai nodrošinātu iespēju Karjeras dienu apmeklēt visiem RTU studentiem, 6. martā no plkst. 12.30 studentiem ir atceltas nodarbības.

Paralēli aktivitātēm hallē, kur jaunieši tiksies ar uzņēmumu pārstāvjiem, norisināsies trīs izglītojoši un praktiski ar karjeras izglītību saistīti pasākumi.

  • 11.00 – 12.00 notiks seminārs par profesijas izvēli «Nākotne ir Tavās rokās», kuru vadīs TV personība un aktrise Ieva Florence-Vīksne. Lektore dalīsies ar savu pieredzi, kā meklēt un atrast savu profesiju, runās par šķēršļiem, to pārvarēšanu un izmantošanu savā labā. Seminārā varēs arī uzzināt, kur rast iedvesmu tad, kad gribas padoties. Lai piedalītos seminārā, lūgums iepriekš reģistrēties.
  • 12.30 – 13.30 diskusija par nākotnes prasmēm un darba tirgus izaicinājumiem, kurā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš, RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps, Anta Praņeviča no uzņēmuma «Fontes», RTU Absolventu asociācijas valdes pārstāvis un uzņēmuma «MILZU» vadītājs Enno Ence. Katrs diskusijas dalībnieks iepazīstinās ar savu redzējumu par būtiskākajiem darba tirgus jautājumiem tā attīstības aspektā, un tajā varēs iesaistīties arī apmeklētāji. Diskusiju moderēs RTU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors Ivars Svilāns.
  • 13.00 – 17.00 notiks darba ātrās tikšanās jeb speed dating pasākums, kurā piedalīsies 50 uzņēmumu, aicinot studentus uz četru minūšu sarunu, kuras laikā abas puses varēs novērtēt darba attiecību uzsākšanas potenciālu. Ja pušu intereses sakritīs, pēc pasākuma jaunieši varēs saņemt pavisam konkrētus darba piedāvājumus. Pēc īsajām intervijām studentiem būs iespēja tikties un runāt arī ar citu uzņēmumu pārstāvjiem. Laiks no plkst. 13.00 līdz 15.00 atvēlēts sarunām latviešu valodā, bet no 15.00 līdz 17.00 – angļu valodā, sniedzot iespēju pasākumu apmeklēt arī ārzemju studentiem. Lai piedalītos sociālā uzņēmuma «Visas iespējas» rīkotajā speed dating pasākumā, nepieciešams iepriekš reģistrēties un aizpildīt pieteikuma anketu.

Aicinām ikvienu izmantot iespēju uzzināt, kāda šobrīd ir situācija darba tirgū, ko uzņēmumi sagaida no darba ņēmējiem un kādas karjeras iespējas piedāvā studējošajiem un augstskolu absolventiem.

Plašāka informācija

RTU iesaistās kampaņā būvniecības izglītības popularizēšanai

Rīgas tehniskā universitāte (RTU) iesaistījusies kampaņā «Mācies būvniecību», kas norisināsies līdz 2020. gada maijam, aicinot skolēnus nākotni saistīt ar būvniecību un izvēlēties studijas šajā jomā kādā no augstskolām vai profesionālajām mācību iestādēm.

Lai radītu priekšstatu par būvniecības jomas speciālistu ikdienu un iedvesmotu jauniešus izvēlēties būvniecības jomu, kampaņas rīkotāji sagatavojušu bukletu, kurā apkopoti vērienīgāko objektu projektētāju un būvnieku pieredzes stāsti.

Kampaņai un bukleta atklāšanai veltītā preses konference norisinājās 9. janvārī, un tajā līdz par pārējiem sadarbības partneriem piedalījās un klātesošos uzrunāja RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns profesors Juris Smirnovs.

Kampaņa šogad norisinās jau piekto gadu un to organizē biedrība «Building Design and Construction Council» (BDCC) ar sadarbības partneriem – RTU, «RB Rail», Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Izglītības un zinātnes ministriju, biedrību Zaļās mājas, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas domes Īpašuma departamentu.

Buklets «Aizraujoša profesija – būvnieks»