Izmaiņas atsevišķu kursu apguves gala termiņos un studiju rezultātu vērtēšanā

Valstī ieviestā ārkārtas situācija un valdības noteiktie ierobežojumi Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai ieviesuši izmaiņas arī RTU studiju procesā. Lai veiksmīgāk pielāgotos esošajai situācijai, RTU ir noteikusi vairākas izmaiņas.

Apzinoties, ka ne visos studiju kursos to satura specifikas dēļ ir iespējams pilnībā pabeigt kursa apguvi striktu ierobežojumu laikā attālinātā mācību režīmā līdz šī semestra beigām, t.i. 2021. gada 31. janvārim, atsevišķu kursu apguves gala termiņš tiks pagarināts un kursus varēs turpināt apgūt paralēli pavasara semestrī plānotajām nodarbībām.

Savukārt kursos, kuru apguve ir noritējusi sekmīgi un nav nepārvaramu šķēršļu to pabeigšanai, eksāmenu kārtošana un gala termiņi tiek saglabāti, kā ierasts, nemainot semestra beigu termiņu un nākamā semestra sākuma laiku.

Tātad vairumu kursu pabeigsim, kā plānots, bet īpašā režīmā pabeidzamos studiju kursus katrā fakultātē vai reģionālajā studiju un zinātnes centrā noteiks ar dekāna vai centra direktora rīkojumu. Ja studiju kursa īstenošanu ārkārtējās situācijas seku iespaidā nav iespējams pabeigt līdz 2020./2021. studiju gada rudens semestra beigām, mācībspēkiem par to jāinformē fakultātes dekāns vai reģionālā centra direktors. Ar dekāna vai direktora rīkojumu šo kursu apguves gala termiņš tiek pārcelts. Kursi, kas iekļauti šajā rīkojumā un kuru apguve turpinās pavasara semestrī, netiks ņemti vērā valsts budžeta stipendijas un budžeta vietu rotācijas konkursos! Mācībspēkam studējošie par pārbaudījumu norisi un visām izmaiņām studiju un eksāmenu grafikā ir jāinformē e-studiju vidē.

Atgādinām, ka jau kopš 2019./2020. gada pavasara semestra vairs netiek veikts striktais dalījums – 16 nedēļas nodarbības un 4 nedēļas sesija. Lai plānojumu padarītu elastīgāku, visas 20 semestra nedēļas var notikt gan studiju nodarbības, gan pārbaudījumi, tostarp, eksāmeni. Līdz ar to, jēdzieni ‘eksāmenu sesija’ un ‘sesijas pagarinājums’ vairākos RTU nolikumos ir mainīti, lai atbilstu jaunajai situācijai. Tomēr būtība vairumā gadījumu saglabāta tāda pati:

  • starppārbaudījumu kārtošana un studiju projektu aizstāvēšana notiek mācībspēka noteiktajos termiņos semestra 20 nedēļu ietvaros;
  • eksāmenus jāorganizē studiju kursa apgūšanas noslēgumā līdz semestra beigām, proti, 31. janvārim, saskaņā ar eksāmenu grafiku;
  • mācībspēka pienākums ir nodrošināt vienu papildu eksāmenu semestra laikā un, ja tas ir nepieciešams, otra papildu eksāmena pieņemšanu semestra pagarinājumā (5 darba dienas pēc semestra beigām, t.i. līdz 5. februārim). Par šiem atkārtotajiem eksāmeniem nav jāmaksā, ja tie ir šajā rudens semestrī pirmo reizi apgūti kursi. Tātad studentam bez maksas iespējams eksāmenu kārtot 3 reizes. Izņēmums ir gadījums, ja eksāmenā saņemts vērtējums 1 (ļoti, ļoti vāji) – tad to atļauts atkārtoti kārtot tikai par RTU Senāta noteikto maksu;
  • prakses atskaišu aizstāvēšana notiek četru nedēļu laikā pēc prakses beigu datuma. Konkrētu laiku nosaka prakses vadītājs;
  • ja studiju kursa apguve noslēdzas ar ieskaiti, tad vērtēšana jāveic līdz semestra beigām, gala vērtējumu nosakot tikai no semestra laikā starppārbaudījumos iegūtajiem vērtējumiem;
  • akadēmiskā parāda kopējo apjomu studējošajiem nosaka 2021. gada 8. februārī. Šajā apjomā netiek iekļauti kursi, kam ar dekāna vai centra direktora rīkojumu ir pārcelts apguves beigu termiņš.

Lai atvieglotu saspringto situāciju, pieņemt lēmums nepiemērot četrkāršu maksu par akadēmisko parādu kārtošanu pēc semestra 14. nedēļas.

Izmaiņas, kas ieviestas, lai atvieglotu gala atzīmju izlikšanu studiju kursos un samazinātu nepieciešamību fiziski atrasties RTU, ir tiesības mācībspēkam nenodot lietvedībā vērtējumu lapas papīra formā, ja vērtējumi būs elektroniski reģistrēti RTU elektroniskajā datu bāzē «Studiju vadības sistēma».

Iepazīties ar pilniem studiju prorektora rīkojumiem: