Par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli ievēlēts Sandris RUČEVSKIS

Latvijas Zinātņu akadēmijā 2019. gada 18. decembrī, svinīgā ceremonijā diplomu saņēma jaunievēlētais akadēmijas loceklis Sandris RUČEVSKIS.

Jaunievēlētā korespondētājlocekļa īsa biogrāfija

Sandris RUČEVSKIS – Dr.sc.ing. (2010). RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: konstrukciju bojājumu identifikācija un tehniskā stāvokļa monitorings, mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts, kompozītmateriālu mehānika, skaitliskie aprēķini un optimizācija.

Publicētie darbi: vairāk nekā 40 zinātniski raksti, t.sk. 32 publikācijas indeksētas SCOPUS datu bāzē, H indekss – 7.

Pedagoģiskais darbs: zinātniskais vadītājs 1 aizstāvētam promocijas darbam, 4 lekciju kursu pasniedzējs.

Zinātniskie projekti: dalība vairāk nekā 10 zinātniskajos projektos, t.sk. ES IP5, IP6, H2020, ESF, ERAF, MERA-NET, Valsts Pētījumu programma: 6 projektu galvenais izpildītājs, 2 projektu vadītājs.

Organizatoriskais darbs: Promocijas padomes „RTU P–06” loceklis, Latvijas Nacionālās Mehānikas komitejas loceklis, LZP eksperts, starptautisko konferenču zinātnisko komiteju un zinātnisko žurnālu redkolēģiju loceklis.

Atzinības: LZA Jauno zinātnieku balva (2004), Swiss Baltic Net Absolventa balva RTU (2003)