Promocijas darba aizstāvēšana 2019. gada 17. maijā plkst. 15.00

2019. gada 17. maijā plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares promocijas padomes “RTU P-03” atklātā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 1, 101. telpā, RIMS JANELIUKŠTIS aizstāvēs promocijas darbu “Uz pašsvārstību formu pārveidojumiem un uzraudzīto mašīnapmācību balstītā konstrukciju bojājumu identifikācija” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:

– Dr.sc.ing. Jānis Andersons (Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts);

– Dr.habil.sc.ing. Andrzej Katunin (Silēzijas Tehnoloģiju universitāte, Polija);

– PhD Manuel Chiachio Ruano (Granadas universitāte, Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5), Valsts Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).