Par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli ievēlēts Jevgenijs BARKANOVS

Ceturtdien, 29. novembrī, rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli ievēlēts Jevgenijs BARKANOVS (mehānika).

Jaunievēlētā locekļa īsa biogrāfija

Jevgenijs BARKANOVS – Dr.sc.ing. (1993). RTU profesors, Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: galīgo elementu metode, kompozītmateriālu mehānika, konstrukciju dinamika un stiprība, svārstību dzišana, apgrieztās problēmas, optimizācija.

Publicētie darbi: 3 mācību grāmatas, 2 grāmatu redaktors, 124 zinātniskas publikācijas, no tām 59 SCOPUS datu bāzē, 92 konferenču tēzes, H-indekss – 10.

Pedagoģiskais darbs: zinātniskais vadītājs 3 aizstāvētiem promocijas darbiem, atbildīgais pasniedzējs par 5 izstrādātiem mācību priekšmetiem, vieslektors Vācijā, Krievijā u.c.

Zinātniskie projekti: 2 starptautisku projektu koordinators, t.sk. ES 7. programmas projekts un Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda pētījumu projekts; 7 starptautisko projektu zinātniskais vadītājs.

Organizatoriskais darbs: Būvniecības un arhitektūras nozares profesoru padomes loceklis un sekretārs, Promocijas padomes RTU P-03 un RTU P-06 loceklis, RTU Akadēmiskās sapulces loceklis, Latvijas Nacionālās mehānikas apvienības loceklis, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas eksperts, LZP eksperts, ES 7. ietvarprogrammas un ES HORIZON2020 programmas eksperts, dažādu starptautisko konferenču zinātnisko komiteju un zinātnisko žurnālu redkolēģijās loceklis.

Atzinības: RTU rektora atzinības raksti.